Belasting

Ook wel: heffing of tax

Belastingen zijn verplichte heffingen van de overheid aan inwoners en instellingen. Belastingen worden door een regering geheven over inkomsten, uitgaven en bezit.

Het primaire doel van belasting is het generen van inkomsten voor de overheid, waarmee openbare voorzieningen in stand gehouden kunnen worden. Belasting kan ook worden geheven als instrument, bijvoorbeeld accijns op tabak om roken te ontmoedigen.

Verschillende vormen van belasting

Enkele voorbeelden van belastingen:

Directe en indirecte afdracht van belasting

De Belastingdienst, onderdeel van het Ministerie van Financiën, is verantwoordelijk voor het innen van belastingen. Sommige belastingen worden direct geheven bij de belastingplichtige, zoals inkomstenbelasting en OZB. Andere belastingen worden indirect geheven. Een voorbeeld hiervan is omzetbelasting, die betaald wordt door consumenten, maar is verwerkt in de verkoopprijs van producten en diensten.

Belastingfraude en belastingschuld

Directe belastingen worden doorgaans gebaseerd op een aangifte, waarna een belastingaanslag volgt. Als wordt verzuimd belasting op te geven of bij de aangifte onjuiste gegevens worden aangeleverd is sprake van belastingontduiking of belastingfraude.

Wanneer belasting niet tijdig wordt betaald, wordt een belastingschuld opgebouwd. Hierdoor kan de belastingplichte worden verplicht om naast de belasting ook een rente en/of boete te betalen, die afhankelijk kan zijn van de hoogte van de schuld danwel de duur van het betalingsverzuim.

Vaststellen van de belastingsom

Er zijn verschillende principes om de hoogte van een belasting vast te stellen:

Categorieën